مرور محصولات و خدمات

NL-100MB


فضا: 100 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامنه: نامحدود
تعداد زیر دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرور: LiteSpeed
دارای eXploit Scanner و بهره گیری از تکنولوژی لینوکس ابری (Cloud Linux)

آپتایم: %99.9 تضمینی
4,000 تومان ماهانه
48,000 تومان سالانه
NL-250MB


فضا: 250 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامنه: نامحدود
تعداد زیر دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرور: LiteSpeed
دارای eXploit Scanner و بهره گیری از تکنولوژی لینوکس ابری (Cloud Linux)

آپتایم: %99.9 تضمینی
5,000 تومان ماهانه
60,000 تومان سالانه
NL-500MB


فضا: 500 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامنه: نامحدود
تعداد زیر دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرور: LiteSpeed
دارای eXploit Scanner و بهره گیری از تکنولوژی لینوکس ابری (Cloud Linux)

آپتایم: %99.9 تضمینی
7,000 تومان ماهانه
84,000 تومان سالانه
NL-1000MB


فضا: 1000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامنه: نامحدود
تعداد زیر دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرور: LiteSpeed
دارای eXploit Scanner و بهره گیری از تکنولوژی لینوکس ابری (Cloud Linux)

آپتایم: %99.9 تضمینی
8,000 تومان ماهانه
96,000 تومان سالانه
NL-2000MB


فضا: 2000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامنه: نامحدود
تعداد زیر دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرور: LiteSpeed
دارای eXploit Scanner و بهره گیری از تکنولوژی لینوکس ابری (Cloud Linux)

آپتایم: %99.9 تضمینی
9,000 تومان ماهانه
108,000 تومان سالانه
NL-3000MB


فضا: 3000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامنه: نامحدود
تعداد زیر دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرور: LiteSpeed
دارای eXploit Scanner و بهره گیری از تکنولوژی لینوکس ابری (Cloud Linux)

آپتایم: %99.9 تضمینی
10,000 تومان ماهانه
120,000 تومان سالانه
NL-4000MB


فضا: 4000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامنه: نامحدود
تعداد زیر دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرور: LiteSpeed
دارای eXploit Scanner و بهره گیری از تکنولوژی لینوکس ابری (Cloud Linux)

آپتایم: %99.9 تضمینی
11,000 تومان ماهانه
132,000 تومان سالانه
NL-5000MB


فضا: 5000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامنه: نامحدود
تعداد زیر دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرور: LiteSpeed
دارای eXploit Scanner و بهره گیری از تکنولوژی لینوکس ابری (Cloud Linux)

آپتایم: %99.9 تضمینی
12,000 تومان ماهانه
144,000 تومان سالانه
NL-6000MB


فضا: 6000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامنه: نامحدود
تعداد زیر دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرور: LiteSpeed
دارای eXploit Scanner و بهره گیری از تکنولوژی لینوکس ابری (Cloud Linux)

آپتایم: %99.9 تضمینی
13,000 تومان ماهانه
156,000 تومان سالانه
NL-7000MB


فضا: 7000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامنه: نامحدود
تعداد زیر دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرور: LiteSpeed
دارای eXploit Scanner و بهره گیری از تکنولوژی لینوکس ابری (Cloud Linux)

آپتایم: %99.9 تضمینی
14,000 تومان ماهانه
168,000 تومان سالانه
NL-8000MB


فضا: 8000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامنه: نامحدود
تعداد زیر دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرور: LiteSpeed
دارای eXploit Scanner و بهره گیری از تکنولوژی لینوکس ابری (Cloud Linux)

آپتایم: %99.9 تضمینی
15,000 تومان ماهانه
180,000 تومان سالانه
NL-9000MB


فضا: 9000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامنه: نامحدود
تعداد زیر دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
وب سرور: LiteSpeed
دارای eXploit Scanner و بهره گیری از تکنولوژی لینوکس ابری (Cloud Linux)

آپتایم: %99.9 تضمینی
16,000 تومان ماهانه
192,000 تومان سالانه